FPD STEUN ONS
 
Printervriendelijke versie

Organogram van Journalismfund.eu vzw

Directie en Secretariaat

De beslissingen van de Raad van Bestuur en Dagelijks Bestuur worden uitgevoerd door de managing director (Ides Debruyne). Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking. De managing director wordt bijgestaan door een communicatiemanager (Lisa Akinyi May). Brigitte Alfter is de editor Europe van Journalismfund.eu. Staffan Dahllöf is redacteur van Wobbing.eu. Indien u graag stage zou lopen bij Journalismfund.eu en meewerken aan de verschillende projecten als het voeden van de website van het Fonds of Journalismfund.eu, stuur dan een motivatiebrief en cv naar info(at)fondspascaldecroos.org.


Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd om de algemene lijnen, uitgezet door de Raad van Bestuur, te implementeren. Dit omvat bij wijze van voorbeeld;

  • alle mogelijke beslissingen in verband met de dagelijkse werking van het Fonds (bvb. aanwerving medewerkers, opstarten projecten, huurovereenkomst kantoor, aankoop van kantoormateriaal, ...)
  • externe vertegenwoordiging van het Fonds (bvb. contacten met de overheid, met ondernemingen, journalisten in het kader van het project Werkbeurzen, Nacht van de Journalistiek, ...)
  • persrelaties, ...

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzonderling van die welke uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldiging.

De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde bandelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één van de beheerders, het dagelijks bestuur of zelfs mits machtiging van de algemene vergadering aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging.

Huishoudelijk Reglement. 'Huishoudelijk_Reglement.pdf (pdf, 108 KB)'


Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle werkende leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of door de oudste van de aanwezige beheerders..

De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor het wijzigen van de statuten, het benoemen en het ontslaan van de beheerders, het goedkeuren van rekeningen en de begrotingen, het vrijwillig ontbinden van de vereniging en het uitsluiten van een lid. U kunt hier de statuten downloaden. statuten.pdf (pdf, 130 KB)


De Jury

Om elke vorm van belangenvermenging te voorkomen bestaat de Jury van het Fonds Pascal Decroos uit vier onafhankelijke mediadeskundigen die niet aan een bepaalde redactie of medium gebonden zijn. Het feit dat de namen van de juryleden niet bekend gemaakt worden, garandeert hun maximale onafhankelijkheid. Ook de Jury van Journalismfund.eu is in die zin geregeld.


De Adviesraad

 

 
""