Het opzet en de aanpak van de ingediende projecten moeten overtuigen: de plannen dienen goed doordacht en uitgewerkt te zijn, de wijze van informatievergaring (archief, interviews, reizen) moet een goede onderlinge samenhang vertonen en er moet een reële kans op uitvoerbaarheid zijn. De aanvrager moet – afhankelijk van het soort project – kunnen aantonen dat hij of zij over de nodige kennis, geschiktheid of ervaring beschikt om het plan te kunnen uitvoeren.

Lees voorafgaand aan het subsidieverzoek de leidraad waarin voorwaarden vermeld staan waaraan een verzoek moet voldoen. De aanvrager kan eventueel van tevoren zijn of haar verzoek mondeling bespreken met de project coördinator van het Fonds Pascal Decroos. Uiteraard wordt het moeilijker dicht bij de deadline. Let wel: hoewel wij uw aanvraag formeel en eventueel inhoudelijk kunnen bekijken en verbeteringen suggereren, houdt dit geen geenszins een garantie in voor een positieve evaluatie van uw dossier. Die beslissing wordt in alle onafhankelijkheid genomen door de jury. 

De Jury komt ongeveer om de drie maanden bijeen om de binnengekomen subsidieaanvragen te beoordelen (zie ook ‘timing’). In geval van afwijzing ontvangt de subsidieaanvrager een korte motivering van de beslissing van de Jury.

Tips

Onderwerp van onderzoek

 • Stel je zelf vragen: waarom wil ik dit en wat heb ik er voor over?
 • Ofwel: heb ik voldoende passie voor het onderwerp?
 • Is het vernieuwend, origineel genoeg? Voegt mijn voorstel iets significants toe aan wat reeds verschenen is? 
 • Moet het een artikel worden of een boek? In het laatste geval: Waarom? Biedt het onderwerp voldoende materiaal voor een boek?
 • Stel je de vraag waarom het project door het Fonds moet worden gefinancierd en niet door de reguliere markt.
 • (Harde) onderzoeksjournalistiek wordt aangemoedigd

Voorresearch

 • Doe grondig vooronderzoek.
 • Spreek met anderen (al dan niet deskundig) over zin en haalbaarheid.
 • Vraag je uitgever/hoofdredacteur actief mee te denken.
 • Overleg met het Fonds (bij voorkeur telefonisch of per mail).
 • Gebruik het aanvraagformulier van het Fonds Pascal Decroos als leidraad.

Indienen van de aanvraag

 • Het projectvoorstel moet even toegankelijk, helder en meeslepend zijn als een artikel.
 • Controleer op stijl- en taalfouten en onjuistheden.
 • Het werkplan moet inzicht geven in mondelinge en schriftelijke bronnen.
 • Vraag realistische bedragen. Stel een gedetailleerde begroting op. Het is ook nuttig voor jezelf (hoeveel verdien ik eraan / is het sop de kool wel waard).
 • Vraag de uitgever/hoofdredacteur om een enthousiast ondersteunende brief.
 • Dien ruim voor de deadline in, dan kan het Fonds desgewenst suggesties ter verbetering geven.
 • Kijk naar de andere projecten die door het Fonds werden gesubsidieerd.